Rok szkolny 2018/2019

Ważne dokumenty

Statut szkoły

 

Statut
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26
im. prof. Jigoro Kano
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Warszawa, ul. Puławska 97 B


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), ustawa z   dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwana dalej "Szkołą", jest podstawową szkołą niepubliczną, prowadzoną i nadzorowaną na podstawie:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

c) Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego (dalej "STO");

d) Statutu Szkoły;

e) Regulaminu Szkoły.

2. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe nr 134 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie – zwane dalej "Organem Prowadzącym", wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 16391.

3. Działalnością Organu Prowadzącego kieruje zarząd Organu Prowadzącego, zwany dalej "Zarządem", zgodnie ze Statutem STO oraz Regulaminem Zarządu.

4. Komisja rewizyjna Organu Prowadzącego, zwana dalej “Komisją Rewizyjną”, kontroluje całokształt działalności Organu oraz Szkoły, zgodnie ze Statutem STO oraz Regulaminem Komisji Rewizyjnej.

5. Siedziba Szkoły znajduje się w Warszawie przy ul. Puławskiej 97 B.

6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

7. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 2.

1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

2. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji uczniów i ochrony zdrowia.

3. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz, w granicach swoich możliwości, zapewnia opiekę zdrowotną zgodnie z Deklaracją Programową Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

4. Szkoła realizuje edukację w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego ośmioletniej szkoły podstawowej.

5. Szkoła określa szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, tzw. Wewnątrzszkolny System Oceniania ("WSO"), w oparciu o rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

6. Szkoła działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi szkoły niepubliczne.

7. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami obowiązującego prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

8. Realizacja celów Szkoły może być wspierana przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje, w tym fundacje, na warunkach uzgodnionych z Organem Prowadzącym, reprezentowanym przez dyrektora Szkoły, zwanego dalej "Dyrektorem".

§ 3.

1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice, z zastrzeżeniem pkt 2, lub opiekunowie prawni – zwani dalej "Rodzicami", nauczyciele Szkoły oraz inni pracownicy Szkoły.

2. Ilekroć w Statucie lub regulaminie tworzonym na podstawie Statutu mowa o Rodzicach ucznia, nie dotyczy to rodziców, którzy zmarli, są nieznani, lub których wyrokiem sądu pozbawiono władzy rodzicielskiej względem tego ucznia lub którym wyrokiem sądu ograniczono władzę rodzicielską w zakresie decydowania o edukacji tego ucznia.

3. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej i władzach Organu Prowadzącego.

4. Społeczność Szkolna uczestniczy w życiu Szkoły zgodnie z jej Statutem i Regulaminem Szkoły.

5. Wzajemne zobowiązania pomiędzy Rodzicami a Organem Prowadzącym regulują również postanowienia umowy o usłudze oświatowej zawieranej pomiędzy działającym w imieniu Organu Prowadzącego Dyrektorem a Rodzicami ucznia.

§ 4.

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, Statutu, Regulaminu Szkoły i przepisów obowiązującego prawa.

§ 5.

1. Organ Prowadzący jest pracodawcą w rozumieniu przepisu artykułu 3 Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor.

3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Kartą Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wymiaru czasu pracy i urlopu wypoczynkowego.

 

Rozdział III

Finansowanie szkoły

§ 6.

1. Działalność Szkoły finansowana jest z opłat Rodziców za świadczoną usługę oświatową, darowizn, dotacji budżetowych, a także ze środków Organu Prowadzącego, STO lub ich władz.

2. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1, w wysokościach i w terminach ustalonych przez Zarząd.

3. Zobowiązania finansowe Rodziców wobec Organu Prowadzącego regulują postanowienia umowy o usłudze oświatowej zawieranej pomiędzy działającym w imieniu Organu Prowadzącego Dyrektorem a Rodzicami ucznia, do której załącznikiem jest Regulamin opłat i windykacji należności.

 

Rozdział IV

Organy szkoły

§ 7.

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna.

§ 8.

1. Organy Szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.

2. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze Statutem lub innymi przepisami obowiązującego prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez Zarząd. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który uchwałę podjął.

3. Ilekroć w Statucie mowa jest o opiniach organów Szkoły doręczane są one stosownym adresatom w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od doręczenia wniosku o wydanie opinii. Po przekroczeniu ww. terminu adresat opinii nie ma obowiązku zapoznania się z jej treścią.

4. Ilekroć organy Szkoły wyrażają stanowisko inne niż opinia w rozumieniu Statutu Szkoły, zobowiązane są one doręczyć je adresatowi w terminie 10 dni kalendarzowych od wniosku o wyrażenie stanowiska.

5. Nieuwzględnienie opinii organu Szkoły przez Zarząd, Dyrektora lub Radę Pedagogiczną doręczonej w terminie, określonym w ust. 3 powyżej wymaga uzasadnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio.

Dyrektor. Powoływanie, odwoływanie. Zakres zadań Dyrektora

§ 9.

Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Organu Prowadzącego.

§ 10.

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1. sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Szkoły - samodzielnie lub powierza sprawowanie nadzoru osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

2. opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia:

a) program dydaktyczno-wychowawczy Szkoły,

b) arkusz organizacyjny Szkoły,

c) preliminarz budżetowy Szkoły, z określeniem wysokości opłaty za świadczoną usługę oświatową,

d) okresowe sprawozdania z działalności Szkoły,

e) perspektywiczny plan rozwoju Szkoły,

f) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia regulaminów wynika z artykułów 772 i 104 Kodeksu Pracy lub z uchwały Zarządu;

3. dopuszcza do użytku szkolny zestaw podręczników i programów nauczania;

4. niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządu i Komisji Rewizyjnej zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5. dysponuje środkami finansowymi Szkoły – wielkość i rodzaj zobowiązań zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora mogą być ograniczone uchwałą Zarządu

6. organizuje przyjęcia uczniów w oparciu o kryteria i zasady zatwierdzone przez Zarząd;

7. odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły;

8. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły w ramach zatwierdzonego preliminarza;

9. zapewnia warunki do działalności innych organów Szkoły;

10. stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

§ 11.

1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Zarządu i Rady Pedagogicznej zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach Zarządu i Rady Pedagogicznej bierze udział na ich zaproszenie.

2. Dyrektor winien być powiadamiany o wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub Rodziców zwoływanych przez opiekunów klas, Radę Pedagogiczną lub Zarząd i ma prawo w nich uczestniczyć.

Rada Pedagogiczna

§ 12.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Szkoły, podejmującym związane z tym decyzje w zakresie określonym w Statucie Szkoły, a także jest organem opiniodawczo-doradczym.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele, pedagog szkolny, Dyrektor oraz Wicedyrektor.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 jej członków lub Organu Prowadzącego.

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 14.

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania,

b) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania,

c) zatwierdzanie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji,

d) promowanie uczniów,

e) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) przedstawianie Zarządowi do zatwierdzenia projektu innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o dyscyplinarne usunięcie ucznia ze Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) program dydaktyczno-wychowawczy Szkoły,

b) arkusz organizacyjny Szkoły,

c) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

d) perspektywiczny plan rozwoju Szkoły,

e) Regulamin Szkoły i jego zmiany,

f) Statut Szkoły i jego zmiany.

§ 15.

1. Rada Pedagogiczna dla realizacji zadań, o których mowa w § 14 ust. 1 i ust. 3, może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor.

2. Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych (autorskich) i eksperymentalnych programów nauczania.

 

Rozdział V

Wicedyrektor

§ 16.

1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

2. Wicedyrektor powoływany i odwoływany jest przez Dyrektora, w porozumieniu z Zarządem.

3. Do kompetencji Wicedyrektora należy:

a) wykonywanie czynności określonych w § 10 Statutu w zakresie powierzonym przez Dyrektora na piśmie;

b) pełnienie funkcji zastępcy Dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

Rodział VI

Samorząd Uczniowski

§ 17.

1. Uczniowie klas 6-8 mogą stworzyć w Szkole samorząd uczniowski ("Samorząd Uczniowski"). Samorząd Uczniowski powstaje z chwilą zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Samorząd Uczniowski składa się ze wszystkich uczniów klas 6-8 i ich reprezentuje wobec organów Szkoły, władz Organu Prowadzącego i pozostałej społeczności szkolnej.

3. Zasady wyboru przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb jego pracy określi Regulamin Samorządu Uczniowskiego, zatwierdzony przez Dyrektora.

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i swoje stanowisko we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, a w szczególności organizacji pracy edukacyjnej, wychowawczej i programu Szkoły.

5. W porozumieniu z Dyrektorem Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział VII

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 18.

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określa Regulamin Szkoły.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki pracowników, nauczycieli i wychowawców

§ 19.

Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w przepisie art. 97 ust. 2 Karty), Regulaminu Szkoły oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy nauczycielami a Organem Prowadzącym.

Prawa i obowiązki pracowników Organu Prowadzącego, niebędącymi nauczycielami określają przepisy Kodeksu Pracy, Regulaminu Szkoły oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy pracownikami a Organem Prowadzącym.

 

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów

§ 20.

1. Prawa i obowiązki uczniów zostały uregulowane w Regulaminie Szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Szkoły

3. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów Szkoły określa Regulamin Szkoły.

4. W Szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

 

Rozdział X

Skreślenie z listy uczniów

§ 21.

1. Uczeń może być skreślony dyscyplinarnie z listy uczniów Szkoły decyzją Dyrektora w przypadku naruszania zasad wynikających z Regulaminu Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, a w szczególności w sytuacjach:

a) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób;

b) naruszania godności, nietykalności osobistej, nietykalności cielesnej, wolności osobistej, wolności sumienia i religiii innych praw innych osób;

c) palenia papierosów;

d) spożywania alkoholu lub przebywania pod jego wpływem na terenie Szkoły lub podczas zajęć, imprez i wyjazdów organizowanych przez Szkołę;

e) zażywania, posiadania bądź rozprowadzania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych;

f) wulgarnego, nieetycznego lub niemoralnego zachowania;

g) uporczywego wagarowania, tj. nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 15 dni w danym roku szkolnym;

h) stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób;

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły decyzją Dyrektora w przypadku braku efektywnej współpracy Rodziców ze Szkołą, w szczególności:

a) niestosowania się do ustaleń dotyczących sposobu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych;

b) zatajenia ważnych informacji dotyczących ucznia mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego lub wychowawczego;

3. W przypadku niewywiązywania się Rodziców z zobowiązania dotyczącego uiszczania opłat za świadczenie usługi oświatowej w wysokości dwóch rat miesięcznych zgodnie z postanowieniami umowy o usłudze oświatowej oraz Regulaminu opłat i windykacji należności, Dyrektor na wniosek Zarządu może skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły. Powyższa decyzja jest ostateczna.

4. W przypadkach określonym w ust. 1 i ust. 2, Rodzice mogą odwołać się od decyzjio skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły do Zarządu w terminie 5 dni roboczych. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. W takiej sytuacji Zarząd w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia odwołania wydaje decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów albo decyzję o uchyleniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

5. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły nie zwalnia Rodziców z uregulowania zobowiązań finansowych wobec Szkoły, zgodnie z Umową o usługę oświatową.

 

Rozdział XI

Organizacja szkoły

§ 22.

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych ustalane są w oparciu o przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

2. Szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 1, oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.

§ 23.

1. Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Dyrektor powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie.

3. W Szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 24.

Szczegółową organizację pracy Szkoły określa Regulamin Szkoły, opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez Zarząd.

§ 25.

W Szkole może być zorganizowany wolontariat, który realizuje następujące cele:

1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej propagowanie;

2. uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych

3. rozwijanie empatii i tolerancji

4. angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu z jego inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Szkoły.

2. Zarząd przed zmianą Statutu winien zasięgnąć opinii organów Szkoły.

§ 27.

Dotychczasowy Regulamin Szkoły i regulaminy organów Szkoły winny być dostosowane do przepisów niniejszego Statutu w terminie jednego miesiąca od dnia jego zatwierdzenia.

§ 28.

Osoby pełniące funkcje we władzach Organu Prowadzącego nie mogą być związane ze Szkołą stosunkiem pracy lub umową-zleceniem.

§ 29.

1. Regulamin Szkoły stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

2. Obowiązkiem Dyrektora jest zapoznanie Rodziców, za pisemnym potwierdzeniem, ze Statutem, wysokością i terminem opłat za świadczenie usługi oświatowej, zasadami windykacji zaległych opłat oraz z Regulaminem Szkoły, jak też z każdorazową ich zmianą.

3. Statut i Regulamin Szkoły są stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie Szkoły.

§ 30.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 31.

Jednolity tekst Statutu wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2017 roku.

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO
    ul. Puławska 97 B
    02-595 Warszawa
  • (22) 844-00-96

Ważne linki